Zasięg działania

Procedury budowy szamba betonowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie…

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szamba mogą być instalowane tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia działki do sieci kanalizacyjnej. Nie można jednak instalować ich na obszarach, które podlegają szczególnej ochronie środowiska oraz na terenach zagrożonych powodziami.

Dno i ściany takich zbiorników powinny być nieprzepuszczalne, powinny one być także zaopatrzone w szczelne przykrycie z zamykanym otworem, przez który można opróżniać szambo.

W przypadku szamb o pojemności do 10 metrów sześciennych pokrywy i wyloty wentylacji ze zbiorników powinny być oddalone o przynajmniej 15 metrów od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń, w których przebywają ludzie, i o przynajmniej 7,5 metra od sąsiedniej działki
lub drogi. W przypadku zbiorników o pojemności od 10 do 50 metrów sześciennych odległości te wynoszą kolejno 30 metrów i 7,5 metra (w przypadku działki sąsiadującej) oraz 10 m (w przypadku drogi).
W niektórych sytuacjach jednak mogą zostać ustalone mniejsze odległości, a decyduje o tym właściwy organ w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.